Neem rustig onze voorwaarden door

ME Mobilhomes - VoorwaardenOpdat u perfect weet waar u aan toe bent als u een camper bij ons huurt, hebben wij op deze pagina alle voorwaarden in verband met onze mobilhomes in Gavere meegegeven. ME mobilhomes hoopt u snel te mogen verwelkomen.

Reservering mobilhome

De huurder verplicht zich bij de boeking tot betaling van de totale huursom inclusief 21% BTW. De betaling dient als volgt plaats te vinden.

 • 50% bij reservering van de huurperiode. Dit bedrag dient uiterlijk 7 dagen na reservering
  op de bankrekening gestort te zijn.
 • Na ontvangst van de betaling en de getekende huur/boekingsvoorwaarden is de boeking pas definitief.
 • Resterende 50% huursom en de borgsom dienen uiterlijk 3 weken voor vertrek op onze bankrekening aanwezig te zijn.

Bij het in gebreken blijven van de huurder is de verhuurder gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van reeds gedane betaling.

Inbegrepen in huurprijs

Omniumverzekering voor stoffelijke schade aan de carrosserie is in de huurprijs inbegrepen, mits één vrijstelling per schadegeval. De vrijstelling staat gelijk aan de waarborgsom van het voertuig.

 • Repatriëring van de mobilhome en passagiers in geval van motorpech of ongeval.
 • Assistance verzekering.
 • Kosteloos kilometer gebruik van 2500km per week.

Bij annulering is de huurder verschuldigd

 • Tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.
 • Tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

De verhuurder poogt naar alle redelijkheid alsnog de mobilhome voor dezelfde periode of een deel er van te verhuren. Als dat lukt wordt de gemaakte kosten van minimaal 50,00 euro tot maximum 100,00 euro. Het eerder terugbrengen van de gehuurde mobilhome zal nimmer een restitutie van een deel of geheel ten gevolg hebben.

Waarborgsom

De huurder zal bij ontvangst van de mobilhome een waarborgsom van 1.000,00 euro betalen aan de verhuurder. Deze som is gelijkgesteld aan de franchise van het voertuig ook bij eventueel diefstal van het voertuig.

Bij ontvreemding (frauduleuze toe-eigening) bedraagt de vrijstelling echter 3443,80 euro.

Indien de bestemming gaat naar een voormalig Oostblokland of ander risicoland of bij wintersport wordt de waarborgsom verhoogd met 50% van de normale waarborgsom. De waarborgsom dient te worden betaald in liquide middelen of door middel van overschrijving op ons bankrekeningnummer BE87 7360 2514 5494 BIC: KREDBEBB

Indien de waarborgsom betaald wordt via bankoverschrijving dient deze betaald te worden uiterlijk één week voor vertrek. Indien er bij terugkomst geen schade wordt vastgesteld aan de mobilhome en de inventaris nog volledig compleet is wordt de waarborgsom twee weken later terug betaald bij Belgische Reizen en 4 weken buiten België.

Tekortkomingen

Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit dient te gebeuren via een aangetekend schrijven. Wordt de mobilhome later dan overeengekomen terug gebracht, dan heeft de verhuurder recht op een vergoeding van de huurder.

Deze vergoeding bedraagt 150,00 euro per dag. Tenzij de verhuurder op de hoogte is gebracht dat door een defect of overmacht situatie en of schade er geen mogelijkheid is dat de mobilhome op de overeengekomen tijd kan worden terug gebracht.

De mobilhome dient worden teruggebracht voor 10 uur op de retourdag en kan worden afgehaald
op de vertrekdag vanaf 14u.

Bij de overschrijding van de vrij te rijden kilometers, zal conform de voorwaarden een verrekening plaats vinden aan 0.35 eurocent per km. Indien van tevoren vast staat dat er een overschrijding van meer dan 1000km zal zijn, dan dient de huurder dit van tevoren reeds kenbaar te maken.

Deze informatie is louter informatief voor het onderhoud van de mobilhome. Frauduleuze informatie zal dan ook steeds tegen de huurder kunnen gebruikt worden.

Kosten

Deze kosten die direct verband houden met het gebruik van ME mobilhomes zoals. Brandstof, boetes, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder, voor zover ze niet te wijten zijn aan de fout van de huurder. Ten alle tijden dient de huurder bij mechanische defecten onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.

Het op eigen beweging laten herstellen van eventuele defecten is niet toegestaan. De na verkregen toestemming van de verhuurder tot herstel dan wel vervanging, dient de huurder de originele en gespecificeerde nota, alsmede na overlegging kapotte onderdelen te overleggen.

Verboden

Volgende zaken zijn ten strengste verboden bij het huren van mobilhome:

 • Gebruik van frietketels, fondue, gril of gourmet toestellen
 • Roken in de mobilhome
 • Huisdieren
 • Gebruik van bijtende producten of schuursponsen bij het reinigen van de mobilhome

Meer personen in de mobilhome te laten logeren of onderweg mee te nemen dan voorzien is als het maximum toelaatbaar aantal personen goedgekeurd door de keuring en verzekering

Het huren van ME mobilhomes kan dus alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen. Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekende boeking-en betalingsvoorwaarden

De mobilhome niet aan anderen in gebruik geven dan in contract genoemd, te verhuren, te verpanden of hoe dan ook genaamd over het gehuurde te beschikken welke in strijd met de belangen zijn van de verhuurder.

Zorg te dragen dat hij/zij zelf minimaal 23 jaar oud is en geen ontzetting tot sturen heeft en beschikt over een geldig rijbewijs dat minimaal 3 jaar in bezit is in de categorie B. indien er vastgesteld wordt dat een niet opgegeven persoon met de mobilhome rijdt of gereden heeft, dan weigert ME mobilhomes alle aansprakelijkheid en zal in ieder geval de volledige waarborgsom als schadevergoeding geïnd worden. De mobilhome mag in geen geval onderverhuurd worden.

De bestuurder verklaart ook in de laatste 3 jaar maximum 1 ongeval in recht en geen ongeval in fout te hebben gehad.

De mobilhome zorgvuldig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen.

De huurder zal de mobilhome moeten besturen en verzorgen als een goede huisvader. Hij zal om de 1000 km het olie en waterpeil zorgvuldig controleren en zonodig bijvullen.

Bij het vaststellen van een inbreuk op bovenvermelde zaken dan stelt de huurder zich bloot aan een boete van 450euro.

Van zodra de mobilhome onze parking verlaat rijdt de bestuurder op eigen risico en verantwoordelijkheid. Dit betekend dat eventuele boetes of inbreuken ten laste zijn van de huurder en later nog kunnen gefactureerd worden.

De verhuurder behoudt zich ten alle tijden het recht voor om zonder opgave van reden een huurder te weigeren.

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de mobilhome als volgt ter beschikking te stellen:

Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen, tenzij dit onmogelijk blijkt door dat bijvoorbeeld het te laat inleveren van de vorige huurder, of door schade waardoor de mobilhome niet meer aan de wettelijke eisen voldoet.

De verhuurder zal indien mogelijk een vervangende gelijkwaardige mobilhome aanbieden welke geaccepteerd dient te worden. Het niet kunnen leveren van een vervangende mobilhome kan maximaal leiden tot terug betalen van de huursom incl. de waarborgsom, maar er is nimmer recht op schade vergoeding van welke aard dan ook.

Indien de verhuurder niet in staat zal zijn een gelijkwaardige mobilhome aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren waarbij de huurder de verhuurder vrijwaart voor alle aanspraken of schadevergoeding.

Schade aan mobilhome

Bij elke schade door botsing/aanrijding verlies, diefstaf, verlies, ruitbreuk verduistering, inbeslagneming, motorschade, beschadiging van de mobilhome, inventaris dient de huurder onmiddellijk aangifte te doen bij de plaatselijke autoriteiten (gebeurt het ongeval in België dan moet de politie erbij gehaald worden voor proces verbaal op te maken). Indien dit niet gebeurt stelt de huurder zich bloot aan een schade eis vanwege de verhuurder daar de aansprakelijkheid niet kan bewezen worden.

Ook moet de huurder bij ongeval de ongevalaangifte behoorlijk ingevuld, onmiddellijk en aangetekend binnen de 24 uren aan de verhuurder terug bezorgen op volgend adres : ’s Gravenstraat 36 bus 1, 9810 Gavere.

De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden aangerekend. Indien inbeslagname plaats vindt dor een overheid naar mening van de overheid met de mobilhome verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, al dan niet te kwader trouw, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiele schade van de verhuurder.

De door de verhuurder te maken gerechtskosten of buitenrechtelijke kosten komen gehaal voor rekening van de huurder. Geleden materiele vermogensschade veroorzaakt door huurder die hem is toe te rekenen wordt volledig door huurder vergoed.

Het eigen risico bedraagt het volledige franchise bedrag zoals hierboven vermeldt in contract.

In ontvangst name en retour van ME Mobilhomes

Bij in ontvangstname zal gemeenschappelijk een inventaris worden opgemaakt van de staat zowel binnen als buitenkant of eventuele schade aan het voertuig. Het is aangeraden om nauwkeurig de staat en eventuele schade op te merken en gezamenlijk te noteren. Deze staat van schade dient als basis om de mobilhome in diezelfde staat terug te brengen.

Alle bijkomende schade, buiten of binnen waargenomen bij aankomst zal verder verrekend worden met de waarborgsom.

De mobilhome wordt aan de huurder als volgt geleverd, buiten en binnenzijde schoon, volle brandstoftank, leeg vuilwatertank, volle vers watertank, lege toilettank, 1 volle gasfles, toiletvloeistof, school toilet en koelkast. Inventaris en benodigdheden zoals vermeld onder de noemer ‘’inventaris’’.

Huurder verklaart bij het inontvangstneming van het gehuurde door middel van ondertekening dat het gehuurde in goede en gereinigde staat heeft ontvangen. De mobilhome dient als volgt te worden ingeleverd. Het leeg zijn van de vuil/schoonwatertanks, het leeg en schoon zijn van de toilettank.

Indien mocht blijken dat de huurder niet voldoet aan de ME Mobilhomes verhuur gestelde eisen, zal een vast bedrag aan behandelingskosten van 150 euro aan de huurder worden berekend. Bij het terugbrengen van het voertuig dient er te worden getankt bij het dichtstbijzijnde tankstation, juist voor het terugbrengen van de mobilhome.

Contacteer ons snel

Misschien zijn er nog een aantal vragen die bij u opkomen tijdens het lezen van de voorwaarden voor de huur van onze mobilhomes. Dan raden wij u aan om even contact op te nemen met ME mobilhomes in Gavere.

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site